71 Cannon Moves

陳式心意混元七十一式炮捶(二路)

chen/ shi\ xin- yi\ hun/ yuan/ qi- shi/ yi- shi\ pao\ chui/ (er\ lu\)

Chen Style Xin Yi Hun Yuan Seventy One Movements Cannon Fist ("Second" Path/Form)

Note that the grouping of movements into sections is done by the translator (Brian Guan) as an attempt to divide the rather long form into manageable chunks and has not been approved by Master Feng or Master Zhang.

Section i 【第一段】 di\ yi- duan\

1. 无极起式 Wu/ ji/ qi~ shi\

“nothing, ultimate1, starting, posture”

starting posture

2. 金刚捣碓 Jin- gang- dao~ dui-

“Buddha’s warrior, pound, mortar”

Buddha’s warrior pounds mortar

3. 懒扎衣 Lan~ zha- yi-

“lazy, tie, coat”

leisurely tie coat

4. 六封四閉 Liu\ feng- si\ bi\

“six, blocking, four, closing”

six blocking four closing

5. 单鞭 Dan- bien-

“single, whip”

single whip

6. 搬拦捶 Ban- lan/ chui/

“move, block, punch”

move, block and punch

7. 护心捶 Hu\ xin- chui/

“protect, heart, punch”

protect heart and punch

Section ii 【第二段】 di\ er\ duan\

8. 斜行拗步 Xie/ xing/ ao/ bu\

“diagonal, walk, twist, step”

walk obliquely and twist step

9. 煞腰壓肘 Sha- yao- ya- zhou~

“tighten/stop, waist, press, elbow”

snap waist press elbow

10. 井揽(拦)直入 Jin~ lan~ zhi / ru\

“well, block, straight, in”

down block1 then enter straight

11. 风扫梅花 Feng- shao~ mei/ hua-

“wind, sweep, plum, flower”

wind sweeps plum flower

12. 金刚捣碓 Jin- gang- dao~ dui-

“Buddha’s warrior, pound, mortar”

Buddha’s warrior pounds mortar

Section iii 【第三段】 di\ san- duan\

13. 庇身捶 Pi- shen- chui/

“drape, body, punch”

shield body punch

14. 撇身捶 Pie- shen- chui/

“whip-throw, body, punch”

whip (arm) body punch

15. 斩手 Zhan~ shou~

“chop, hand”

chop hand

16. 翻花舞袖 Fan- hua- wu~ xiu\

“churn, flower, wave, sleeve”

churn flower wave sleeve

17. 掩手肱(红)捶 Yen~ shou~ gong- (or more commonly hong/) chui/

“cover, hand, arm (or "red"), punch ”

cover hand punch

Section iv 【第四段】 di\ si\ duan\

18. 飞步腰拦肘 Fei- bu\ yao- lan/ zhou/

“fly, step, waist, block, elbow”

jump forward strike body with elbow

19. 云手 Yun/ shou~

“Cloud, Hand”

Cloud hand

20. 高探马 Gao- tan\ ma~

“High, Pad, Horse” or "High, Scout"

High probe

21. 云手 Yun/ shou~

“Cloud, Hand”

Cloud hand

22. 高探马 Gao- tan\ ma~

“High, Pad, Horse”

High pad horse

23., 24., 25., 连珠炮(1) Lian/ zhu- pao\ (1, 2, 3)

“Link, Perl, Canon”

Chain Canon

Section v 【第五段】 di\ wu~ duan\

26. 倒骑麟 Dao\ qi/ lin/

“Backward, ride, dragon-beast”

Ride the dragon-beast backward

27., 28., 29., 白蛇吐信(1, 2, 3) Bai/ se/ tu~ xin\ (1, 2, 3)

“White, snake, spit, tongue”

white snake spit tongue

30. 海底翻花 Hai~ di~ fan/ hua/

“ocean, bottom, churn, flower”

Churn flower from bottom of the sea

31. 掩手肱(红)捶 Yen~ shou~ gong- (or more commonly hong/) chui/

“cover, hand, arm (or "red"), punch ”

cover hand punch

Section vi 【第六段】 di\ liu\ duan\

32. 转身六合 Zhuan~ shen- liu\ he/

“turn, body, six, close”

turn body and close in six places

33., 34., 35., 36., 裹鞭炮(左1,2, 右1,2) guo~ bian- pao\ (zuo~ 1,2 , you\ 1,2)

“wrap, whip, cannon”

wrap and whip punch2 (left 1,2 and right 1,2)

37. 兽头式 Shou\ tou/ shi\

“Beast, Head, Posture”

Beast Head Posture

38. 劈架子 Pi\ jia\ zi~

“smash, posture”

Smashing posture

39. 翻花舞袖 Fan- hua- wu~ xiu\

“churn, flower, wave, sleeve”

churn flower wave sleeve

40. 掩手肱(红)捶 Yen~ shou~ gong- (or more commonly hong/) chui/

“cover, hand, arm (or "red"), punch ”

cover hand punch

Section vii 【第七段】 di\ qi- duan\

41. 伏虎式 Fu\ hu~ shi\

“tame, tiger, posture”

tame tiger posture

42. 抹眉红 Ma- mei/ hong/

“rub, eye-brow, red”

Rub eye-brow red

43., 44., 黄龙三捣水 (左右) huang/ long/ san- dao~ xui~ (Zuo~ You\)

“left, yellow, dragon, three, stir, water”

yellow dragon stir water 3 times (left, right)

45., 46., 左右蹬脚 Zuo~ You\ deng\ jiao~

“Left, Right, Heel-Kick, Foot”

Left and Right Heel Kick

47. 海底翻花 Hai~ di~ fan/ hua/

“ocean, bottom, churn, flower”

Churn flower from bottom of the sea

48. 掩手肱(红)捶 Yen~ shou~ gong- (or more commonly hong/) chui/

“cover, hand, arm (or "red"), punch ”

cover hand punch

Section viii 【第八段】 di\ ba- duan\

49. 扫堂腿 Shao~ tang/ tui~

“sweep, room, leg”

floor sweeping kick

50. 掩手肱(红)捶 Yen~ shou~ gong- (or more commonly hong/) chui/

“cover, hand, arm (or "red"), punch ”

cover hand punch

51., 52., 左冲右冲 Zhuo~ chong- You\ chong-

“left, dash, right, dash””

left right dashing punch

53. 倒插 Dao~ cha-

“reverse, plunge”

upside-down plunging punch

54. 海底翻花 Hai~ di~ fan/ hua/

“ocean, bottom, churn, flower”

Churn flower from bottom of the sea

55. 掩手肱(红)捶 Yen~ shou~ gong- (or more commonly hong/) chui/

“cover, hand, arm (or "red"), punch ”

cover hand punch

Section ix 【第九段】 di\ jiu~ duan\

56., 57., 夺二肱(红)(1,2) duo/ er\ gong- (or more commonly hong/) (1,2)

“snatch, two, arm”

snatch-punch twice

58. 连珠炮 Lian/ zhu- pao\

“Link, Perl, Canon”

Chain Canon

59. 玉女穿梭 Yü\ nü~ chuan- shuo-

“Jade, Lady, Pierce, Shuttle”

Jade Lady Works Shuttle

60. 回身炮 Hui/ shen- pao\

“Return, Body, Canon”

Turn Body and Punch

61. 玉女穿梭 Yü\ nü~ chuan- shuo-

“Jade, Lady, Pierce, Shuttle”

Jade Lady Works Shuttle

62. 回身炮 Hui/ shen- pao\

“Return, Body, Canon”

Turn Body and Punch

63. 撇身捶 Pie- shen- chui/

“whip-throw, body, punch”

whip (arm) body punch

Section x 【第十段】 di\ shi/ duan\

64. 拗鸾肘 Ao/ luan/ zhou/

“twist, sparrow?, elbow”

twisting elbow-strike

65. 顺鸾肘 Shun\ luan/ zhou/

“smooth, sparrow?, elbow”

normal elbow-strike

66. 穿心肘 Chuan- xin- zhou/

“Pierce, Heart, Elbow”

Elbow Through The Heart

67. 窝底炮 Wuo- di~ pao\

“bosom, bottom, cannon”

punch from bosom

68. 井揽(拦)直入 Jin~ lan~ zhi / ru\

“well, block, straight, in”

down block then enter straight

69. 风扫梅花 Feng- shao~ mei/ hua-

“wind, sweep, plum, flower”

wind sweeps plum flower

70. 金刚捣碓 Jin- gang- dao~ dui-

“Buddha’s warrior, pound, mortar”

Buddha’s warrior pounds mortar

71. 收式 Shou- shi\

“closing, posture”

closing posture

Alternative Extended Ending Added By Master Zhang

64. 腰拦肘 yao- lan/ zhou/

“waist, block, elbow”

waist block and elbow-strike

65. 右拗鸾肘 Ao/ luan/ zhou/

“right,twist, sparrow, elbow”

right twisting elbow-strike

66. 右顺鸾肘 Shun\ luan/ zhou/

“right, smooth, sparrow?, elbow”

right neutralize and elbow-strike

67. 左拗鸾肘 Ao/ luan/ zhou/

“left,twist, sparrow, elbow”

left twisting elbow-strike

68. 左顺鸾肘 Shun\ luan/ zhou/

“right, smooth, sparrow?, elbow”

right neutralize and elbow-strike

69. 雙開一字肘 shuang- kai- yi- zi\ zhou/

“Double, Open, One, Character, Elbow”

Double Elbow Punch (in the shape of the Chinese Character One, which is a horizontal straight line)

70. 双碰肘 shuang- peng\ zhou/

“Double, Collide, Elbow”

Double Elbow Forward Punch

71. 双挂肘 shuang- gua\ zhou/

“Double, Hanging, Elbow”

Double Elbow Rotate Backward Punch

72. 前肩靠 qian/ jian- kao\

“Front, Shoulder, Lean”

(Double) Front Shoulder Lean-in Strike

73. 后肩靠 hou\ jian- kao\

“Back, Shoulder, Lean”

(Double) Back Shoulder Strike

74. 右穿心肘 Chuan- xin- zhou/

“Right, Pierce, Heart, Elbow”

Right Elbow Through The Heart

75. 左穿心肘 Chuan- xin- zhou/

“Left, Pierce, Heart, Elbow”

Left Elbow Through The Heart

77. 雀地龍沖炮 que- di\ long/ chong- pao\

“Sparrow, Ground, Dragon, Dash, Canon”

Low Flying Dragon Dashing Punch

78. 拦腰炮 lan/ yao- pao\

“block, waist, cannon”

waist block and punch

79. 翻花舞袖 Fan- hua- wu~ xiu\

“churn, flower, wave, sleeve”

churn flower wave sleeve

80. 劈挂掌 pi\ gua\ zhang~

"chop, swing, palm"

Chopping swinging palm strike

81. 连环泡 lian/ huan/ pao\

"link, circle, cannon"

Repeating punch

82. 窝底炮 Wuo- di~ pao\

“bosom, bottom, cannon”

punch from bosom

83. 井揽(拦)直入 Jin~ lan~ zhi / ru\

“well, block, straight, in”

down block then enter straight

84. 风扫梅花 Feng- shao~ mei/ hua-

“wind, sweep, plum, flower”

wind sweeps plum flower

85. 金刚捣碓 Jin- gang- dao~ dui-

“Buddha’s warrior, pound, mortar”

Buddha’s warrior pounds mortar

86. 收式 Shou- shi\

“closing, posture”

closing posture

Section i 【第一段】 di\ yi- duan\

1. 无极起式 Wu/ ji/ qi~ shi\

“nothing, ultimate1, starting, posture”

starting posture

2. 金刚捣碓 Jin- gang- dao~ dui-

“Buddha’s warrior, pound, mortar”

Buddha’s warrior pounds mortar

3. 懒扎衣 Lan~ zha- yi-

“lazy, tie, coat”

leisurely tie coat

4. 六封四閉 Liu\ feng- si\ bi\

“six, blocking, four, closing”

six blocking four closing

5. 单鞭 Dan- bien-

“single, whip”

single whip

6. 搬拦捶 Ban- lan/ chui/

“move, block, punch”

move, block and punch

7. 护心捶 Hu\ xin- chui/

“protect, heart, punch”

protect heart and punch

Section ii 【第二段】 di\ er\ duan\

8. 斜行拗步 Xie/ xing/ ao/ bu\

“diagonal, walk, twist, step”

walk obliquely and twist step

9. 煞腰壓肘 Sha- yao- ya- zhou~

“tighten/stop, waist, press, elbow”

snap waist press elbow

10. 井揽(拦)直入 Jin~ lan~ zhi / ru\

“well, block, straight, in”

down block1 then enter straight

11. 风扫梅花 Feng- shao~ mei/ hua-

“wind, sweep, plum, flower”

wind sweeps plum flower

12. 金刚捣碓 Jin- gang- dao~ dui-

“Buddha’s warrior, pound, mortar”

Buddha’s warrior pounds mortar

Section iii 【第三段】 di\ san- duan\

13. 庇身捶 Pi- shen- chui/

“drape, body, punch”

shield body punch

14. 撇身捶 Pie- shen- chui/

“whip-throw, body, punch”

whip (arm) body punch

15. 斩手 Zhan~ shou~

“chop, hand”

chop hand

16. 翻花舞袖 Fan- hua- wu~ xiu\

“churn, flower, wave, sleeve”

churn flower wave sleeve

17. 掩手肱(红)捶 Yen~ shou~ gong- (or more commonly hong/) chui/

“cover, hand, arm (or "red"), punch ”

cover hand punch

Section iv 【第四段】 di\ si\ duan\

18. 飞步腰拦肘 Fei- bu\ yao- lan/ zhou/

“fly, step, waist, block, elbow”

jump forward strike body with elbow

19. 云手 Yun/ shou~

“Cloud, Hand”

Cloud hand

20. 高探马 Gao- tan\ ma~

“High, Pad, Horse” or "High, Scout"

High probe

21. 云手 Yun/ shou~

“Cloud, Hand”

Cloud hand

22. 高探马 Gao- tan\ ma~

“High, Pad, Horse”

High pad horse

23., 24., 25., 连珠炮(1) Lian/ zhu- pao\ (1, 2, 3)

“Link, Perl, Canon”

Chain Canon

Section v 【第五段】 di\ wu~ duan\

26. 倒骑麟 Dao\ qi/ lin/

“Backward, ride, dragon-beast”

Ride the dragon-beast backward

27., 28., 29., 白蛇吐信(1, 2, 3) Bai/ se/ tu~ xin\ (1, 2, 3)

“White, snake, spit, tongue”

white snake spit tongue

30. 海底翻花 Hai~ di~ fan/ hua/

“ocean, bottom, churn, flower”

Churn flower from bottom of the sea

31. 掩手肱(红)捶 Yen~ shou~ gong- (or more commonly hong/) chui/

“cover, hand, arm (or "red"), punch ”

cover hand punch

Section vi 【第六段】 di\ liu\ duan\

32. 转身六合 Zhuan~ shen- liu\ he/

“turn, body, six, close”

turn body and close in six places

33., 34., 35., 36., 裹鞭炮(左1,2, 右1,2) guo~ bian- pao\ (zuo~ 1,2 , you\ 1,2)

“wrap, whip, cannon”

wrap and whip punch2 (left 1,2 and right 1,2)

37. 兽头式 Shou\ tou/ shi\

“Beast, Head, Posture”

Beast Head Posture

38. 劈架子 Pi\ jia\ zi~

“smash, posture”

Smashing posture

39. 翻花舞袖 Fan- hua- wu~ xiu\

“churn, flower, wave, sleeve”

churn flower wave sleeve

40. 掩手肱(红)捶 Yen~ shou~ gong- (or more commonly hong/) chui/

“cover, hand, arm (or "red"), punch ”

cover hand punch

Section vii 【第七段】 di\ qi- duan\

41. 伏虎式 Fu\ hu~ shi\

“tame, tiger, posture”

tame tiger posture

42. 抹眉红 Ma- mei/ hong/

“rub, eye-brow, red”

Rub eye-brow red

43., 44., 黄龙三捣水 (左右) huang/ long/ san- dao~ xui~ (Zuo~ You\)

“left, yellow, dragon, three, stir, water”

yellow dragon stir water 3 times (left, right)

45., 46., 左右蹬脚 Zuo~ You\ deng\ jiao~

“Left, Right, Heel-Kick, Foot”

Left and Right Heel Kick

47. 海底翻花 Hai~ di~ fan/ hua/

“ocean, bottom, churn, flower”

Churn flower from bottom of the sea

48. 掩手肱(红)捶 Yen~ shou~ gong- (or more commonly hong/) chui/

“cover, hand, arm (or "red"), punch ”

cover hand punch

Section viii 【第八段】 di\ ba- duan\

49. 扫堂腿 Shao~ tang/ tui~

“sweep, room, leg”

floor sweeping kick

50. 掩手肱(红)捶 Yen~ shou~ gong- (or more commonly hong/) chui/

“cover, hand, arm (or "red"), punch ”

cover hand punch

51., 52., 左冲右冲 Zhuo~ chong- You\ chong-

“left, dash, right, dash””

left right dashing punch

53. 倒插 Dao~ cha-

“reverse, plunge”

upside-down plunging punch

54. 海底翻花 Hai~ di~ fan/ hua/

“ocean, bottom, churn, flower”

Churn flower from bottom of the sea

55. 掩手肱(红)捶 Yen~ shou~ gong- (or more commonly hong/) chui/

“cover, hand, arm (or "red"), punch ”

cover hand punch

Section ix 【第九段】 di\ jiu~ duan\

56., 57., 夺二肱(红)(1,2) duo/ er\ gong- (or more commonly hong/) (1,2)

“snatch, two, arm”

snatch-punch twice

58. 连珠炮 Lian/ zhu- pao\

“Link, Perl, Canon”

Chain Canon

59. 玉女穿梭 Yü\ nü~ chuan- shuo-

“Jade, Lady, Pierce, Shuttle”

Jade Lady Works Shuttle

60. 回身炮 Hui/ shen- pao\

“Return, Body, Canon”

Turn Body and Punch

61. 玉女穿梭 Yü\ nü~ chuan- shuo-

“Jade, Lady, Pierce, Shuttle”

Jade Lady Works Shuttle

62. 回身炮 Hui/ shen- pao\

“Return, Body, Canon”

Turn Body and Punch

63. 撇身捶 Pie- shen- chui/

“whip-throw, body, punch”

whip (arm) body punch

Section x 【第十段】 di\ shi/ duan\

64. 拗鸾肘 Ao/ luan/ zhou/

“twist, sparrow?, elbow”

twisting elbow-strike

65. 顺鸾肘 Shun\ luan/ zhou/

“smooth, sparrow?, elbow”

normal elbow-strike

66. 穿心肘 Chuan- xin- zhou/

“Pierce, Heart, Elbow”

Elbow Through The Heart

67. 窝底炮 Wuo- di~ pao\

“bosom, bottom, cannon”

punch from bosom

68. 井揽(拦)直入 Jin~ lan~ zhi / ru\

“well, block, straight, in”

down block then enter straight

69. 风扫梅花 Feng- shao~ mei/ hua-

“wind, sweep, plum, flower”

wind sweeps plum flower

70. 金刚捣碓 Jin- gang- dao~ dui-

“Buddha’s warrior, pound, mortar”

Buddha’s warrior pounds mortar

71. 收式 Shou- shi\

“closing, posture”

closing posture

Alternative Extended Ending Added By Master Zhang

64. 腰拦肘 yao- lan/ zhou/

“waist, block, elbow”

waist block and elbow-strike

65. 右拗鸾肘 Ao/ luan/ zhou/

“right,twist, sparrow, elbow”

right twisting elbow-strike

66. 右顺鸾肘 Shun\ luan/ zhou/

“right, smooth, sparrow?, elbow”

right neutralize and elbow-strike

67. 左拗鸾肘 Ao/ luan/ zhou/

“left,twist, sparrow, elbow”

left twisting elbow-strike

68. 左顺鸾肘 Shun\ luan/ zhou/

“right, smooth, sparrow?, elbow”

right neutralize and elbow-strike

69. 雙開一字肘 shuang- kai- yi- zi\ zhou/

“Double, Open, One, Character, Elbow”

Double Elbow Punch (in the shape of the Chinese Character One, which is a horizontal straight line)

70. 双碰肘 shuang- peng\ zhou/

“Double, Collide, Elbow”

Double Elbow Forward Punch

71. 双挂肘 shuang- gua\ zhou/

“Double, Hanging, Elbow”

Double Elbow Rotate Backward Punch

72. 前肩靠 qian/ jian- kao\

“Front, Shoulder, Lean”

(Double) Front Shoulder Lean-in Strike

73. 后肩靠 hou\ jian- kao\

“Back, Shoulder, Lean”

(Double) Back Shoulder Strike

74. 右穿心肘 Chuan- xin- zhou/

“Right, Pierce, Heart, Elbow”

Right Elbow Through The Heart

75. 左穿心肘 Chuan- xin- zhou/

“Left, Pierce, Heart, Elbow”

Left Elbow Through The Heart

77. 雀地龍沖炮 que- di\ long/ chong- pao\

“Sparrow, Ground, Dragon, Dash, Canon”

Low Flying Dragon Dashing Punch

78. 拦腰炮 lan/ yao- pao\

“block, waist, cannon”

waist block and punch

79. 翻花舞袖 Fan- hua- wu~ xiu\

“churn, flower, wave, sleeve”

churn flower wave sleeve

80. 劈挂掌 pi\ gua\ zhang~

"chop, swing, palm"

Chopping swinging palm strike

81. 连环泡 lian/ huan/ pao\

"link, circle, cannon"

Repeating punch

82. 窝底炮 Wuo- di~ pao\

“bosom, bottom, cannon”

punch from bosom

83. 井揽(拦)直入 Jin~ lan~ zhi / ru\

“well, block, straight, in”

down block then enter straight

84. 风扫梅花 Feng- shao~ mei/ hua-

“wind, sweep, plum, flower”

wind sweeps plum flower

85. 金刚捣碓 Jin- gang- dao~ dui-

“Buddha’s warrior, pound, mortar”

Buddha’s warrior pounds mortar

86. 收式 Shou- shi\

“closing, posture”

closing posture

Foot Note

  1. jing~ lan/, "well, block", there are several similar sounding but different words with distinct semantics in-use for this move, lately I like the simple interpretation of "downward (into the water well) block"

  2. bian- pao\, “whip, cannon”, can also mean firecracker in Chinese. However, the translator feels that as the name of the cannon fist movement, it is more appropriate to translate it just as whip cannon in this context.

  3. ma- mei/ hong/, “Rub, eyebrow, red”, attack the opponent’s eyebrow and make it red with blood, I suppose.