Hun-Yuan Sword Moves

陳式心意混元四十八式太極剑

chen/1 shi\ xin- yi\ hun/ yuan/ si\ shi/ ba- shi\ tai\ ji/ jian\

Chen Style Xin Yi Hun Yuan Fourty Eight Movements Tai Ji Sword Form

Section i 【第一段】di\ yi- duan\

1. 起式 Qi~ shi\

“starting, posture”

starting posture

2. 仙人指路 Xian- ren/ zi~ lu\

“immortal, person, point, road”

immortal points the way

3. 叶底藏花 Ye\ di~ cang/ hua-

“leaf, bottom, hide, flower”

flower hidden under a leaf

4. 丹凤朝阳 Dan- feng\ chao/ yang/

“crimson, phoenix, face, sun”

crimson phoenix faces the sun

5. 劈剑探海 Pi\ jian\ tan\ hai~

“split, sword, probe, sea”

splitting sword probing the sea

6. 青龙出水 Qing- long/ chu- shui~

“green, dragon, emerge, water”

green dragon emerge from water

Section ii 【第二段】di\ er\ duan\

7. 左右护膝 Zuo~ you\ hu\ xi~

“left, right, protect, knee”

protect both left and right knee

8. 转身闭门 Zhuan~ shen- bi\ men/

“turn, body, close, door”

turn body and close door

9. 青龙出水 Qing- long/ chu- shui~

“green, dragon, emerge, water”

green dragon emerge from water

10. 翻身斩 Fan- shen- kan~

“flip, body, chop”

flip body and chop

11. 跟步刺 Gen- bu\ ci\

“follow, step, stab”

follow step and stab

12. 斜飞式 Xie/ fei- shi\

“diagonal, flying, posture”

diagonal flying posture

Section iii 【第三段】di\ san- duan\

13. 凤凰展翅 Feng\ huang/ chan~ ci\

“phoenix, spread, wing”

phoenix spreads its wings

14. 凤凰点头 Feng\ huang/ dian~ tou/

“phoenix, nod, head”

phoenix nods its head

15. 哪咤探海 Na~ zha- tan\ hai~

“na zha2, probe, sea”

na zha probes the sea

16. 白猿献果 Bai/ yuan/ xian\ guo~

“white, ape, offer, fruit”

white ape offer fruit

17. 倒卷肱 Dao\ juan~ gong- (or more commonly hong/)

“reverse, roll, arm”

backward turning upper arm

18. 穿林展翅 Chuan- lin/ zhan~ chi\

“thread, forest, spread, wings”

threading through forest with open wings

section iv 【第四段】 di\ si\ duan\

19. 翻身斩蛟 Fan- shen- zan~ jiao~

“turn, body, chop, dragon”

turn body, chop dragon

20. 金鸡独立 Jin- ji- du/ li\

“golden, rooster, lone, stand”

golden rooster stand on one foot

21. 拨草寻蛇 Bo- chao~ xün/ she/

“part, grass, find, snake”

separate grass looking for snake

22. 野马跳涧 Ye~ ma~ tiao\ jian-

“wild, horse, leap, stream”

wild horse leaps over stream

23. 白蛇吐信 Bai/ she/ tu~ xin\

“white, snake, spits, tongue”

white snake spits tongue

24. 二龙戏珠 Er\ long/ xi- zhu-

“two, dragon, play, pearl”

two dragons play with pearl

Section v 【第五段】di\ wu~ duan\

25. 黑熊反背 Hei- xiong/ fan~ bei\

“black, bear, flips, back”

black bear turns (flips) back

26. 鹰熊斗智 Yin- xiong/ dou\ zhi\

“eagle, bear, contest, wisdom”

eagle and bear contests wisdom

27. 大鹏展翅 Da\ peng- zhan~ chi\

“big, bird, spread, wings”

great bird spreads wings

28. 灵猫捕鼠 Ling/ mao- pu~ shu~

“nimble, cat, catch, mouse”

nimble cat catches mouse

29. 金鸡斗翎 Jin- ji- dou~ ling~

“golden, rooster, shakes, feathers”

golden rooster shakes feathers

30. 哪咤探海 Ne~ zha- tan\ hai~

“ne zha, probe, sea”

ne zha1 probes the sea

Section vi 【第六段】di\ liu\ duan\

31. 苏秦背剑 Su- qin/ bei\ jian\

“su qin2, shoulders, sword”

su qin shoulders sword

32. 古树盘根 Gu~ shu\ pan/ gen-

“ancient, tree, twisting, root”

ancient tree with twisted root

33. 斜飞式 Xie/ fei- shi\

“diagonal, flying, posture”

diagonal flying posture

34. 左右托千斤 Zuo~ you\ tuo- qian- jin-

“left, right, support, thousand, pound”

support 1000 pounds left and right

35. 左右截腕 Zuo~ you\ jie/ wan~

“left, right, intercept, wrist”

slash wrist left and right

36. 横扫千军 Heng/ shao~ qian- jün-

“horizontal, sweep, 1000, soldier”

horizontally sweep 1,000 soldiers

section vii 【第七段】 di\ qi- duan\

37. 金针倒挂 Jin- zen- dao\ gua\

“gold, needle, reverse, hanging”

golden needle hanging upside-down

38. 白猿献果 Bai/ yen/ xian\ guo~

“white, ape, offer, fruit”

white ape offers fruit

39. 左右落花式 Zuo~ you\ luo\ hua- shi\

“left, right, falling. Flower, posture”

falling flowers on left and right

40. 弓步上刺 Gong- bu\ shang\ ci\

“bow, stance, upward, thrust”

bow stance upward thrust

41. 转身下刺 Zhuan~ shen- xia\ ci\

“turn, body, downward, thrust”

turn body, downward thrust

42. 斜飞式 Xie/ fei- shi\

“diagonal, flying, posture”

diagonal flying posture

Section viii 【第八段】di\ ba- duan\

43. 俯身探海 Fu\ shen- tan\ hai~

“lying (face down), body, probe, sea”

lean forward probing the sea

44. 鹞子翻身 Yao/ zi~ fan- shen-

“sparrow hawk, flip, body”

sparrow hawk flips body

45. 黄龙出洞 Huang/ long/ chu- dong\

“yellow, dragon, emerge, cave”

yellow dragon emerges from cave

46. 磨盘剑 Mo/ pan/ jian\

“grind-stone, sword”

grind-stone sword

47. 指南针 Zi~ nan/ zen-

“point, needle, south”

south-pointing needle (compass needle)

48. 收式 Shou- shi\

“closing, posture”

closing posture

Foot Note

  1. Ne~ zha- is a famous immortal warrior prince in Chinese legend, who is known to disturb the eastern sea in his youth and caused major havoc for the dragon king

  2. Su- qin/ is a famous minister during the "Warring States" period in Chinese history, who is known to advocate the kings of the various warring states to form an alliance against the ambitious Qin/ kingdom